Algemene voorwaarden

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

1. Verkoper
Dit is de webshop van tmuizeke.be (hierna ook “‘t Muizeke”, “Verkoper”, “de Verkoper” of “wij”)

Kantoor/winkel : E. Eylenboschstraat 33 – 1703 Schepdaal

Ons ondernemingsnummer of BTW-nummer is BE0542.763.401

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.tmuizeke.be

Elke bestelling door de klant (hierna ook “Koper”, “de Koper” of “u”) via de website geldt als aanvaarding door de Koper van de op dat moment van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, tenzij andere voorwaarden expliciet en schriftelijk werden bevestigd door de Verkoper.

3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

Alle offertes van zijn vrijblijvend en kunnen herroepen of gewijzigd worden.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van fouten, wijziging en correctie.

Als looptijd van alle aanbiedingen of acties geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel tot de looptijd zoals aangegeven op de website is verstreken.

Nadat de looptijd van een aanbieding is verstreken, kan de Koper op geen enkele wijze aanspraak maken op de desbetreffende aanbieding.

Bestellingen

‘t Muizeke is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk is bevestigd of nadat met de uitvoering van de bestelling is van start gegaan.

‘t Muizeke is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien doopsuikeronline bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt doopsuikeronline dit uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling mee.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat ‘t Muizeke uw bestelling schriftelijk (per e-mail) & persoonlijk heeft bevestigd (i.e. niet via de geautomatiseerde mailfunctie).

4. Prijzen, kosten en informatie

De prijzen vermeld op de website op het moment van bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van fouten.

Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

‘t Muizeke behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Afhankelijk van de bestelling en het gevraagde leveringsadres rekent ‘t Muizeke de Koper verzendkosten aan. Verzendkosten worden duidelijk en afzonderlijk vermeld bij het plaatsen van een bestelling.

De vermelde verzendkosten zijn ook verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk of volledig wordt teruggestuurd.

‘t Muizeke behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere gevallen verzendkosten in rekening te brengen.

Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie aangaande de artikelen zoals afmetingen en gewichten, betreft altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

5. Betaling

De Koper kan de koopsom van de bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, via overschrijving betalen. ‘t Muizeke behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

Bestelde goederen worden slechts verzonden wanneer alle verschuldigde bedragen werden voldaan.

Overschrijving

‘t Muizeke verstuurt de goederen na het ontvangen van het over te schrijven bedrag op de rekening. ‘t Muizeke kan hierbij geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging tussen het plaatsen van de bestelling en het ontvangen van het overeenkomstig bedrag op de rekening van ‘t Muizeke

6. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk bevestigd door ‘t Muizeke

‘t muizeke levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontvangst van betaling – af op het adres zoals door de Koper bij de bestelling is opgegeven, en dit zolang de voorraad strekt. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal ‘T muizeke u daarover binnen 30 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. ‘T muizeke heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden duidelijk en afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

‘T muizeke heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

7. Verzendings- en afhaalopties

U kan uw bestelling, na telefonische bevestiging, steeds komen afhalen tijdens de openingsuren van onze winkel te Schepdaal.

De verzendkosten voor levering binnen België via GLS of Bpost bedraagt : €6,50

Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten volledig in rekening te brengen.

De koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade.

8. Aansprakelijkheid

De eindaansprakelijkheid voor al onze artikelen berust bij de fabrikant. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren. Wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.

9. Eigendom goederen

De geleverde goederen blijven eigendom van ‘T muizeke tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt ‘T muizeke zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

10. Retourzending

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, heeft de Koper het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven (7) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de Koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en in de originele verpakking, op eigen kosten en op eigen risico terugsturen naar ‘T muizeke, Ninoofsesteenweg167/2, 1670 Pepingen, België.

Dit geldt enkel voor ongebruikte, niet gepersonaliseerde, onbeschadigde goederen met origineel label aangehecht en in de originele verpakking. Dit is niet van toepassing op voedingswaren.

De kosten en het risico voor het retourneren van aankopen zijn voor eigen rekening van de Koper. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Indien wij een ongefrankeerde retourzending van u ontvangen, zullen wij onze kosten als gevolg daarvan bij u in rekening brengen. Indien nodig, houden wij dit bedrag in op een aan u terug te storten geldbedrag.

‘T muizeke zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending reeds gedane betalingen voor de teruggezonden goederen terugstorten. Aangerekende verzendkosten en kosten voor het terugbetalen van het aankoopbedrag zullen hierbij in rekening worden gebracht.

Tijdens de koopjesperiode (maanden januari en juli) kunnen afgeprijsde artikelen NIET geruild of geretourneerd worden. Alle aankopen zijn definitief en op eigen risico van de klant.
Buiten de koopjesperiode kunnen afgeprijsde artikelen geruild worden mits betaling van een nieuwe verzendingskost. Terugsturen kan alleen voor een waardebon, er wordt geen geld teruggestort.

11. Klachten

In geval van klacht wegens niet-conforme of incorrecte levering, dienen klachten schriftelijk toe te komen binnen acht (8) dagen na levering om ontvankelijk te zijn.

In geval van verborgen gebreken, dienen klachten schriftelijk toe te komen binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek, elke niet-conformiteit of elke fout met betrekking tot de levering die dan kon worden vastgesteld.

Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

12. Overmacht

‘T muizeke is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen maar niet beperkt tot productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij ‘t muizeke, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internetsite van t muizeke, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn / haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame gebeurt zoals uiteengezet in onze Privacy beleid.

14. Bewijs

Koper en Verkoper aanvaarden binnen het kader van hun relaties het gebruik van elektronisch bewijs, zoals email, elektronische bestanden of backups.

15. Diversen

Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ‘t muizeke nietig zijn of in strijd met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. De betreffende bepaling zal worden vervangen door een door ‘T muizeke vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

‘t muizeke behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Op de overeenkomst zullen die Algemene Voorwaarden gelden die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. De Koper kan deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd en het district in Brussel met voorrang.

Wachtlijst Laat hieronder je gegevens achter en we houden je op de hoogte van zodra dit artikel weer op voorraad komt.